ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van StudioTEUN

Alle informatie die StudioTEUN communiceert via de website en via andere elektronische kanalen zoals e-mail, evenals alle software, tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden, zijn te gebruiken op eigen risico. Hoewel we ons best doen om de geboden informatie zo accuraat mogelijk te presenteren, kunnen we niet garanderen dat alle informatie correct is.
StudioTEUN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele aangerichte schade aan je computer, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet-materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen, en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder, evenals de door StudioTEUN verzonden e-mails.
Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door StudioTEUN.
StudioTEUN staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op onze website en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. We raden onze klanten en gebruikers met nadruk aan om de verstrekte informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring, en de te gebruiken informatie te controleren.
StudioTEUN kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gehouden voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via onze website zijn opgedaan.

 

Algemene Voorwaarden voor klanten van StudioTEUN

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen StudioTEUN en haar klanten, en op alle aanbiedingen die StudioTEUN doet.
2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij StudioTEUN en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door StudioTEUN.
2b Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 8 en 8g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip ‘betaalperiode’ verder besproken.
2c StudioTEUN ook wel opdrachtnemer genoemd in deze algemene voorwaarden.
3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.
4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen StudioTEUN en de klant en alle aanbiedingen van StudioTEUN aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b De geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via e-mail, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een e-mailadres aan StudioTEUN op te geven waarop hij e-mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan StudioTEUN worden doorgegeven op de manier die StudioTEUN voorschrijft.
5c E-mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten op alle apparatuur, software en andere materialen die zijn ontwikkeld of ter beschikking zijn gesteld krachtens een overeenkomst berusten bij StudioTEUN of haar licentiegevers. De klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd, blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6c Met instemming van de klant/gebruiker van de producten zal StudioTEUN het beeldmateriaal, indien bruikbaar, gebruiken voor social media of de eigen website.
6d De klant verplicht zich om bij het aanbieden van onze beelden op privé- en zakelijke pagina’s op sociale media (zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, enz.) en traditionele media (kranten, nieuwswebsites, nieuwsuitzendingen, enz.) de tekstuele vermelding “Visualisatie door StudioTEUN” op te nemen in het bijschrift. Een zogeheten tag in één of meerdere foto’s is niet voldoende, maar wel optioneel.
6e Het is de klant niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van StudioTEUN rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.
6f Alle foto’s en teksten op de website zijn eigendom van StudioTEUN. Deze mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StudioTEUN.
7. Rechten van derden
De klant garandeert StudioTEUN dat de opdracht die aan StudioTEUN is verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot de registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.
8. Betaalperiodes
Wanneer er sprake is van terugkerende betalingen, dan spreken we van betaalperiodes. Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen de klant en StudioTEUN wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Voor de duidelijkheid wordt vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, E-books.

9. Facturatie
9a Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per e-mail in PDF-formaat. Facturen worden niet per post verzonden.
9b Eventuele klachten over facturen moeten binnen 14 dagen na de verzenddatum van de factuur schriftelijk worden ingediend.
9c Als er na het verstrijken van de termijn in punt 9b geen klachten zijn ontvangen, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
9d Als de klant namens een vereniging, stichting of bedrijf handelt, wordt hij of zij persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor openstaande facturen als blijkt dat hij of zij niet bevoegd was om namens de rechtspersoon te handelen of als de rechtspersoon afziet van haar verplichting tot betalen.
9e Facturen moeten uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum worden betaald. Als het volledige factuurbedrag na de vervaldatum niet is ontvangen door StudioTEUN, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling nodig is.
9f Als de klant in verzuim is, is hij of zij een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. Ook is hij of zij incassokosten verschuldigd die 15% van het openstaande bedrag bedragen, met een minimum van €200,-.
9g Als StudioTEUN kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerdere bedrag ook verschuldigd aan StudioTEUN.
9h StudioTEUN zal een eerste betalingsherinnering sturen per e-mail als de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
9i Als de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering, zal StudioTEUN een tweede betalingsherinnering sturen waarbij extra kosten in rekening worden gebracht.
9j StudioTEUN behoudt zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen, of het product onbruikbaar te maken als de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. De dienstverlening wordt pas hervat nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.
9k Na het akkoord op de opdracht wordt er een aanbetaling van 50% gevraagd. Het resterende bedrag dient te worden betaald zodra de opdracht is voltooid.
9l De watermerken van de producten worden pas verwijderd na volledige betaling.

10. Opschorting/stopzetting van dienstverlening
10a StudioTEUN behoudt zich het recht voor om de dienstverlening aan de klant op te schorten of te stoppen in geval van niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
10b De opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van openstaande facturen aan StudioTEUN.
10c Bij opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

11. Machtiging/automatische incasso
11a De klant kan bij StudioTEUN gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso, wat inhoudt dat de klant StudioTEUN een machtiging kan geven tot het incasseren van het factuurbedrag.
11b StudioTEUN stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product, impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet bij de volgende bestelling opnieuw een nieuwe machtiging worden afgegeven. De klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.
11c Als de klant StudioTEUN gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 30 dagen na incasso worden teruggestort.
11d De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden.

12 Recht om diensten te weigeren
StudioTEUN behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

13 Vrijwaring
13a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant StudioTEUN van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
13b Klant vrijwaart StudioTEUN van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

14 Opzeggingen
Opzegging gaat in overleg, maar de klant moet rekening houden met kosten i.v.m. de gemaakte uren.

Ontbindende voorwaarden
StudioTEUN is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
• het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
• klant surseance van betaling aanvraagt;
• aan klant surseance van betaling verleend is;
• klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
• StudioTEUN gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
• klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

16 Disclaimer
StudioTEUN is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. StudioTEUN geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door StudioTEUN en haar personeel.